dotatuazu.pl

Wysyłka w 1 dzień roboczy !

Regulamin konkursu  

„Konkurs Weekendowy dotatuazu.pl”  

  

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zgodnie z którymi odbywa się konkurs „Konkurs Halloweenowy dotatuazu.pl” (dalej jako: „Konkurs”). 
 2. Organizatorem konkursu jest Sharkstorme Joanna Pawlicka z siedzibą w 72-410 Wysokiej Kamieńskiej przy ul. 5 Marca 14b/1, NIP: 9860228546 (dalej jako:  Organizator”).  
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/dotatuazu
 4. Materiały uczestników (dalej jako:  Prace”) będą opublikowane na wyżej wymienionym profilu na Facebooku 29.10.2023 od 20:00-21:00. 
 5. Materiały uczestników będą wykorzystywane tylko w celach udostępniania w komentarzach pod odpowiednim postem konkursowym na Fb poprzez administratora i właściciela strony na Fb, Joanne Pawlicką.
 6. Praca każdego uczestnika powinna być tylko i wyłącznie jego wykonania, powinna również zostać wykonana cartridgami (igłami do tatuażu), zakupionym w sklepie internetowym dotatuazu.pl.
 7. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 prace, spełniającą pkt. 6 §1 dni tego regulaminu.
 8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Sharkstorme Joanna Pawlicka ( Organizator). 
 9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Sharkstorme Joanna Pawlicka.
 10. Udział w konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które mógłby ponieść Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych przyczyn, na które Organizator nie ma wpływu, w tym siły wyższej.

§ 2.  

Uczestnictwo w Konkursie  

  

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która jest klientem sklepu internetowego dotatuazu.pl i wykonuje swoje prace (tatuaże )cartridgami (igłami do tatuażu) zakupionymi w dotatuazu.pl. 
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie zdjęcia pracy / zdjęć prac poprzez serwis Messenger (Fb) wykonanych poprzez klientów sklepu internetowego dotatuazu.pl we wiadomości prywatnej na profilu dotatuazu.pl na Fb.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

osoby im najbliższe. Przez „pracownika” lub „współpracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), rodzeństwo, małżonków rodzeństwa oraz osoby przysposobione.  

 1. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.   
 3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Sharkstorme Joanna Pawlicka ( Organizator).  

§ 3.  

Odpowiedzialność Organizatora  

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:  
  1. używają prac, które nie są ich własnością.
  2. ich praca jest plagiatem;  
  3. podejmują działania niezgodne z zasadami Facebooka; 
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu.

  

§ 4.  

Zgłoszenie konkursowe  

 1. Zgłoszeniem konkursowym jest wysłanie we wiadomości prywatnej na profilu Facebook swojej pracy / swoich prac za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Zgłoszenie konkursowe powinno jasno nawiązywać do podanej tematyki Konkursu, o której mowa w treści § 1 ust. 6 Regulaminu.  
 2. Harmonogram konkursu:
 1. Konkurs zaczyna się 26.10.2023 r. od godz. 18:00 (data pojawienia się postu) do dnia 01.11.2023 r. do godz. 19:15 (data wyświetlana wyników konkursu na story na Ig oraz Fb dotatuazu.pl oraz pod postem konkursowym na Fb lub w przypadku remisu ponowne głosowanie (poprzez lajki na story wybranej pracy na Fb na 1 pełną dobę, czyli do 02.11.2023 r. do godz. 19:15 ) na story na Ig oraz Fb dotatuazu.pl oraz pod postem konkursowym na Fb);
 2. Do 29.10.2023 r. do godz. 20:00 klienci dotatuazu.pl mogą wysyłać swoją pracę / swoje prace;
 3. Organizator wystawi pod postem konkursowym wszystkie prace klientów, które przestrzegają regulamin (bez żadnych podpisów czy oznakowań) 29.10.2023 r. od godziny 20:00- do 21:00;
 4. Pod każdym postem inni uczestnicy Fb, nie tylko osoby obserwujące, będą mogli zostawiać lajk/ lajki (polubienia) na wybranych pracach, które im się spodobają (tzw głosowanie) do 01.11.2023 r. do godz. 19:00;
 5. Wyniki konkursu będą wyświetlane 01.11.2023 r. o godz. 19:15 na story na Ig oraz Fb dotatuazu.pl oraz pod postem konkursowym na Fb lub w przypadku remisu ponowne głosowanie (poprzez lajki na story wybranej pracy na Fb na 1 pełną dobę, czyli do 02.11.2023 r. do godz. 19:15 i będą rozmieszczone na story na Ig oraz Fb dotatuazu.pl oraz pod postem konkursowym na Fb) na story na Ig oraz Fb dotatuazu.pl oraz pod postem konkursowym na Fb);
 1. Dodatkowe wymogi stawiane pracom konkursowym:   
  1. zgłoszenie konkursowe musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestników biorących udział w Konkursie.  
  2. Każdy uczestnik może wysyłać do 3 zdjęć swoich oryginalnych prac.
 2. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego treści.  
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą w terminach:
 1. 29.10.2023 r. od godz. 20:00

6. Zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  

  

  

§ 5.  

Wyłonienie laureatów Konkursu  

  

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy:
  1. prześlą zdjęcie swojej pracy / zdjęcia swoich prac drogą elektroniczną poprzez komunikator Messenger konta dotatuazu.pl;
  2. skontaktują się z Organizatorem drogą elektroniczną poprzez komunikator Messenger do 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej w celu otrzymania dalszych instrukcji;
 2. Aby otrzymać Nagrodę, wszystkie warunki określone w treści § 5 ust. 1 Regulaminu muszą zostać spełnione.
 1. Laureaci nagrody: każdy z 3 (trzech) laureatów nagrody głównej tj. Miejsce 1 – 300 zł, miejsce 2 – 200 zł, miejsce 3 – 100 zł ;  otrzymają zniżkę na zamówienia w sklepie dotatuazu.pl o wartości wygranej kwoty;
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 01.11.2023 r. do godz 19:15 lub w przypadku remisu do dnia 02.11.2023 r. do godz 19:15.
 3. Organizator skontaktuje się z laureatami w terminie do 4 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w celu przekazywania dalszych instrukcji co do trzymania nagrody.

  

§ 6.   

Nagrody  

  

 1. W związku z organizacją Konkursu ustanawia się nagrody.  
 2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:  
  1. nagroda główna, na którą składa się: Miejsce 1 – 300 zł, miejsce 2 – 200 zł, miejsce 3 – 100 zł ;  
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są:  
 1. w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu – pierwsze 3 (trzy) osoby, których prace otrzymały najwięcej lajków (polubień audytorii) pod postem konkursowym, o których mowa w treści  § 4 ust. 2 Regulaminu spełnią warunki określone w treści § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu;
 2. w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu  – Każdy uczestnik biorący udział w konkursie (pod warunkami określonymi w treści § 5 ust. 1 Regulaminu).
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do wpisu każdego uczestnika na stronie: https://www.facebook.com/dotatuazu

  

§ 7.  

Zasady przyznawania nagród  

  

 1. Decyzja co do wskazania Laureatów oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona praca nie spełnia wymogów konkursowych lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:  
  1. wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;  
  2. odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego Uczestnika Konkursu
   i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika;  
  3. podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie;  
  4. w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1062, ze zm.).  
 1. Prawo laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek z nagród określonych Regulaminem jest niezbywalne.  
 2. W przypadku rezygnacji z otrzymania Nagrody Głównej, otrzymuje ją Uczestnik następny
  w kolejności.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku brania udziału conajmniej 15 różnych uczestników, którzy przestrzegają reguły regulaminu.

§ 8.  

Wydanie nagród  

  

 1. Nagroda główna (Miejsce 1 – 300 zł, miejsce 2 – 200 zł, miejsce 3 – 100 zł ) jest kwotą rabatu przy następnym zamówieniu lub jest ważna do 01.11.2024 i jest tylko obniżką do zamówienia na stronie dotatuazu.pl dla wygranych Uczestników Konkursu.

  

  

§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych  

  

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sharkstorme Joanna Pawlicka z siedzibą w 72-410 Wysokiej Kamieńskiej przy ul. 5 Marca 14b/1, NIP: 9860228546 („Organizator”).  
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez udział w konkursie i przesłanie danych adresowych w celu wysyłania zamówień.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony  Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Sharkstorme Joanna Pawlicka z siedzibą w 72-410 Wysokiej Kamieńskiej przy ul. 5 Marca 14b/1 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: dotatuazu@gmail.com.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz wysyłki Nagród – do max 01.11.2023 r., za wyjątkiem komentarza pod postem konkursowym, który może zostać usunięty tylko przez jego autora.
 5. W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.  
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: Sharkstorme Joanna Pawlicka z siedzibą w 72-410 Wysokiej Kamieńskiej przy ul. 5 Marca 14b/1, NIP: 9860228546, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody będzie skutkowało odmową rejestracji Pani/Pana zgłoszenia w konkursie lub niemożnością wysłania nagród.  
 8. W przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną natychmiastowo usunięte.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

  

§ 10.  

Postanowienia końcowe  

  

  1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie.  
  2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.  
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.  
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na serwisie społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej dotatuazu.pl.  
  6. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
Scroll to Top